To the stars

Elefteria(Effie) Dobreva
Елефтерия (Ефи) Добрева
Пловдив,Bulgaria


Обичай недъгавия си съсед
с недъгавото си сърце.

(via katherinexlol)

(via chocolatsugarfraise)

в рими за любовта не се пише,
защото тя не е ритмична,
все единия изостава от такта.
-к.п
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter